Belang van Rekenen

Belang van reken

Nu de rekentoets definitief is afgeschaft, staan scholen voor de vraag: “Hoe nu verder?” Aan de ene kant valt de verplichting van het toetsen weg, aan de andere kant blijft de verplichting om de rekenkennis op peil te houden. Het Ministerie van OC&W, de
Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) en Platform Rekenonderwijs VO (PReVO) zijn het er over eens; het is belangrijk om te zorgen dat alle leerlingen voldoende rekenvaardig zijn. Waarom eigenlijk?

Essentieel in het dagelijks leven

Rekenen is net als lezen en schrijven een basisvaardigheid om je te kunnen redden in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met geld, rekenen met tijd en procenten. Iedereen komt dat in het dagelijks leven wel tegen.

Betaalt zich uit in andere schoolvakken

Docenten van de verschillende schoolvakken merken het positieve effect van leerlingen die rekenvaardig zijn. Vakken als economie, scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde ervaren dit effect. Vele scholen hebben laten zien dat door specifieke aandacht voor rekenonderwijs (binnen of buiten de wiskundeles) de resultaten omhoog schoten. Aandacht voor rekenen betaalt zich dus dubbel terug.

Goede basis voor vervolgopleiding en beroepsveld

Bewuste aandacht voor rekenen is jaren geleden ontstaan door de constatering van vervolgopleidingen en werkgevers dat de rekenvaardigheden van de instroom niet voldoende was. Een goede beheersing van deze vaardigheden is nodig om de opleidingen succesvol te voltooien. Niveau 2F wordt beschouwd als het niveau dat alle Nederlanders zouden moeten beheersen om op het gebied van rekenen maatschappelijk goed te kunnen
functioneren.

Dat rekenonderwijs belangrijk is voor de toekomst van je leerlingen, staat voorop. Hoe je dat onder de veranderende omstandigheden het beste vorm kan geven is de vraag. Hoewel de middelen soms wat beperkter zijn, is er juist ook ruimte om je rekenonderwijs aan te scherpen op jouw situatie. Er zijn vele mogelijkheden, we geven hieronder enkele suggesties.

VMBO BK

Binnen het vmbo is voor een grote groep leerlingen rekenen een behoorlijke uitdaging. Gezien de plannen om van het rekenen het vak Wiskunde 2F te maken is het verstandig om het aantal uren nu al uit te breiden. Met die tijd kan je dan de begeleiding bieden aan BK leerlingen die ze nodig hebben om op niveau te komen. Je kan leerlingen op Studyflow laten uitstromen op 2A, 2F of 3F niveau.

VMBO TL

Ook op vmbo TL zullen er verschillen tussen leerlingen bestaan. Voor alle leerlingen helpt een goede rekenvaardigheid bij (de eindexamens van) de andere vakken. Door de nieuwe functionaliteiten die ons nieuwe platform Spark biedt kan je gemakkelijk differentiëren. Zo kan je bijvoorbeeld leerlingen die door willen stromen naar de HAVO al op tijd in de 3F leerlijn laten werken.

HAVO

De rekentoets heeft laten zien dat rekenvaardigheid voor veel havo-leerlingen een reëel probleem is. Hoewel er verschillen tussen leerlingen bestaan, is de groep groot genoeg om specifieke rekenuren in te richten, bijvoorbeeld in de eerste 2 of 3 leerjaren. Daarna kan Logisch Rekenen remediërend of voor zelfstudie ingezet worden voor leerlingen die dat nodig hebben.

VWO

Veel leerlingen in het VWO kunnen het niveau 3F halen. Slechts een enkele leerling zal hier specifieke aandacht voor nodig hebben. Wel merken wij dat de toepassing van rekenvaardigheden naar andere vakken voor veel scholen lastig is. Daar spelen de plannen van de NVvW voor vakoverstijgend rekenen goed op in. In een specifiek rekenproduct zoals Logisch Rekenen kan je de ontwikkelingen van de rekenkennis over andere vakken bijhouden. Dat is een goede basis om jouw vakoverstijgend rekenonderwijs vorm te geven.

Als je contact met ons opneemt, denken we graag met je mee hoe je het rekenonderwijs bij jou op school kan vormgeven. Je kan ons bereiken door te mailen naar support@studyflow.nl of door te bellen naar 020 - 261 18 99.

Leave a Reply